O adversário travou a De La Riva no Jiu-Jitsu? Surpreenda e finalize no triângulo