Um prato de salada e massa da Dieta Gracie: saúde para o seu Jiu-Jitsu. Foto: Carol Nakagawa/Arquivos GRACIEMAG.

Um prato de salada e massa da Dieta Gracie: saúde para o seu Jiu-Jitsu. Foto: Carol Nakagawa/Arquivos GRACIEMAG.