Tarsis venceu o absoluto no World Pro. Foto: Arquivo GRACIEMAG

Tarsis venceu o absoluto no World Pro. Foto: Arquivo GRACIEMAG