Rodrigo Comprido celebra no Jiu-Jitsu. Foto de Mike Calimbas

Rodrigo Comprido celebra no Jiu-Jitsu. Foto de Mike Calimbas