Rodolfo Vieira finta o estrangulamento na seletiva de Jiu-Jitsu para Abu Dhabi no Rio

Rodolfo Vieira finta o estrangulamento na seletiva para Abu Dhabi no Rio