Roberto Satoshi encara a guarda de Michael Langhi no Europeu de Jiu-Jitsu da IBJJF.

Roberto Satoshi encara a guarda de Michael Langhi no Europeu de Jiu-Jitsu da IBJJF.