No Pan, Monique Elias venceu mais uma vez o absoluto e o peso (foto) no Jiu-Jitsu.

No Pan, Monique Elias venceu mais uma vez o absoluto e o peso (foto) no Jiu-Jitsu.