Jon Tuck a nova aposta do UFC. Foto:UFC

Jon Tuck a nova aposta do Ultimate. Foto:UFC