Flavio Canto aplica o armlock no Jiu-Jitsu. Foto por Luca Atalla

Flavio Canto aplica o armlock no Jiu-Jitsu. Foto por Luca Atalla