Jeff Glover vs Baret Yoshida

For no-gi Jiu-Jitsu fans, the match between Jeff Glover (Paragon) and Baret Yoshida (Undisputed) in 2009. http://www.youtube.com/watch?v=oAj7WpN-P6I