Cena do Europeu Jiu Jitsu por Kuba Sawicki (MANTO).

Cena do Europeu Jiu Jitsu por Kuba Sawicki (MANTO).