Buchecha luta sem kimono, no ADCC 2013. Foto Kinya Hashimoto

Buchecha luta sem kimono, no ADCC 2013. Foto Kinya Hashimoto