Bruno Frazatto atacando as costas no Jiu-Jitsu esportivo. Foto de Ivan Trindade.

Bruno Frazatto atacando as costas no Jiu-Jitsu esportivo. Foto de Ivan Trindade.