Braulio Estima vibra no seu último Europeu de Jiu-Jitsu. Foto: Ivan Trindade

Braulio Estima vibra no seu último Europeu de Jiu-Jitsu. Foto: Ivan Trindade