Ben Henderson não sorriu quando lutou Jiu-Jitsu. Foto: UFC

Ben Henderson não sorriu quando lutou Jiu-Jitsu. Foto: UFC