Tower in Beijing. Photo: Mingzi Zhongqiu / Disclosure

Tower in Beijing. Photo: Mingzi Zhongqiu / Disclosure