Torre em Pequim. Foto: Mingzi Zhongqiu / Divulgação

Torre em Pequim. Foto: Mingzi Zhongqiu / Divulgação