Roberto Roleta, World Jiu-Jitsu Championship, 1996, Ricardo Azoury