He got up to pass guard in Jiu-Jitsu? Sweep and finish him